Рада молодих учених


Рада молодих учених (РМУ) є об'єднанням молодих учених, які є штатними працівниками Університету, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих учених щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, всебічного сприяння науково-дослідній та винахідницькій роботі молодих науковців, забезпечення системного підходу в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку наукового потенціалу БДМУ.

Голова РМУ
КОТЕЛЬБАН АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА


Котельбан Анастасія Василівна, магістр медицини (2015), клінічний ординатор (2017), кандидат медичних наук (2018); доцент (2021).

У 2013 році з відзнакою закінчила стоматологічний факультет Буковинського державного медичного університету. Із 2013 року по 2015 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія» на базі КМУ «Міська стоматологічна поліклініка» та при Буковинському державному медичному університеті. Із 2013 року по 2015 рік також навчалася в магістратурі на базі кафедри хірургічної та дитячої стоматології. У 2015 році захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Клініко-імунологічні аспекти стоматологічних захворювань у дітей із цукровим діабетом І типу» (диплом М16 № 048172).

Із 2015 по 2017 рік навчалася в клінічній ординатурі кафедри хірургічної та дитячої стоматології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» за спеціальністю «Стоматологія» та за сумісництвом асистент цієї ж кафедри.

У 2018 році захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Клініко-імунологічна характеристика хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на цукровий діабет, та шляхи його корекції» зі спеціальності 14.01.22 – «Стоматологія» (диплом ДК № 049051).

Із вересня 2019 року переведена на посаду доцента кафедри стоматології дитячого віку, а в 2021 р. присвоєно вчене звання доцента цієї кафедри.

У науковому доробку: 40 наукових праць, із них 7 статей у фахових виданнях України (1 –Web of science), 9 – у міжнародних виданнях (3 – Scopus, 4 – Web of science), 14 публікацій – у наукових журналах, збірниках, тезах з’їздів, конгресів, конференцій. Одержано 4 патенти України на корисну модель, 5 інформаційних листи та 2 нововведення.

Напрями наукових досліджень: епідеміологічні стоматологічні дослідження дітей, розробка регіонально адаптованих програм профілактики; коморбідності стоматологічної та соматичної патологій у дітей; вивчення впливу ессенціальних та ксенобіотичних мікроелементів на морфо-функціональний стан тканин ротової порожнини; молекулярно-генетичні маркери розвитку стоматологічних захворювань у дітей.


Члени РМУ


 • Говорнян Анастасія Василівна (заступник голови РМУ)

  ст. лаборант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

 • Гринюк Ольга Євгенівна

  аспірант кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

 • Гараздюк Марта Славівна

  к.м.н., доцент, доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства

 • Герасим'юк Ірина Григорівна

  асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

 • Говорнян Сергій Леонідович

  асистент кафедри онкології та радіології

 • Котельбан Анастасія Василівна

  к.м.н, доцент кафедри стоматології дитячого віку

 • Антофійчук Тетяна Миколаївна

  аспірант кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

 • Добрянський Віталій Васильович

  ст. лаборант кафедри анестезіології та реаніматології

 • Драчук Віра Михайлівна

  к.фарм.н., асистент кафедри фармакології

 • Дрозда Іванна Іванівна

  асистент кафедри терапевтичної стоматології

 • Ежнед Марія Ахмедівна

  асистент кафедри фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки

 • Йосипенко Владислав Романович

  аспірант кафедри медичної біології та генетики

 • Іваніцький Антон Володимирович

  ст. лаборант кафедри хірургії №2

 • Гринкевич Людмила Георгіївна

  аспірант кафедри стоматології дитячого віку

 • Мислицька Ганна Олександрівна

  асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

 • Попова Ірина Сергіївна

  асистент кафедри гістології, цитології та ембріології

 • Рандюк Роман Юрійович

  ст. лаборант кафедри дитячої хірургії та отоларингології

 • Ровінський Олександр Олександрович

  асистент кафедри фармації

 • Романюк Дойніца Григорівна

  аспірант кафедри стоматології дитячого віку

 • Чайковська Наталія Михайлівна

  магістр, викладач кафедри іноземних мов

 • Рощук Олександра Ігорівна

  к.м.н., асистент кафедри ортопедичної стоматології

 • Сем'янів Ігор Олександрович

  к.м.н., доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

 • Сметанюк Олексій Васильович

  асистент кафедри медичної біології та генетики

 • Хлуновська Людмила Юріївна

  к.м.н., асистент кафедри педіатрії та медичної генетики