ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ

“БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське наукове товариство (СНТ) Буковинського державного медичного університету (БДМУ) є самостійним , неприбутковим, добровільнимобєднанням студентів Університету , які цікавляться науковими проблемами медицини та мають здібності до  творчої, організаційної та науково-дослідної роботи, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих науковців щодо питань наукової діяльності , підтримки наукоємних ідей , інновацій та обміну знаннями.

1.2. СНТ здійснює свою діяльність зг ідно з Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України, відповідно до Статуту Університету та на підставі цього Положення.

1.3. СНТ у своїй роботі керується принципами  свободи наукової творчості, добровільності, гласності, рівноправності та колегіальності для розвитку науково-дослідницької діяльності студентів, забезпечення органічного зв’язку навчання та наукових досліджень ,накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.4. Назва Товариства.

1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство Буковинського державного медичного університету; скорочено: СНТ БДМУ

1.4.2. Англійською мовою: Students Scientific Society of Bukovinian State Medical University.

Скорочено: SSS of BSMU.

1.5. СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.

1.6. СНТ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма структурними підрозділами та громадськими організаціями БДМУ.

1.7. СНТ має свою емблему та реквізити, необхідні для здійснення всіх видів діяльності згідно з даним Положенням. Зразки звітно-облікової документації та інших реквізитів затверджуються проректором з наукової роботи.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

2.1. Метою діяльності СНТ є захист прав та інтересів студентів щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей , інновацій та обміну  знаннями, консолідація та всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів Університету.

2.2. Завданнями СНТ є:

– заохочення та підтримка  самостійної науково-дослідної робіт студентів;

– сприяння формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів Університету;

– підтримка талановитих дослідників серед студентів університету, надання їм усебічної інформаційної допомоги;

-розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;

– організація участі студентів у дослідницьких проектах, наукових грантах,  школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах, стажуваннях;

-представлення інтересів студентів перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар”єри;

-взаємодія з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук,науковими та науково-дослідними установами;

 

 

– сприяння формуванню цілісної  особистості дослідника, сучасного вченого із широким демократичним світоглядом.

2.3. Напрямами діяльності СНТ є:

– організація роботи студентів у наукових осередках Університету;

-інформування про наукові програми, проекти, форуми та інші заходи, що проводяться науковими установами України та зарубіжжя , підтримка участі в них студентів БДМУ;

-організація участі студентів у конкурсах на здобуття державних премій, стипендій , грантів та інших заохочувальних заходах для стимулювання наукових досліджень;

-організація та проведення щорічного Міжнародного медико-фармацевтичного наукового форуму  студентів і молодих вчених на базі БДМУ;

-участь у організації та проведенні наукових та науково-практичних форумів на базі Університету, лекцій і наукових читань відомих вчених з актуальних питань медицини і фармації;

– видання збірок наукових праць студентів, тез та інших науково-інформаційних матеріалів;

– встановлення міжнародних зв’язків, налагодження співпраці з навчальними та науково-дослідними установами, громадськими ,державними організаціями України та зарубіжжя;

-надання Вченій раді, ректорату та структурним підрозділам Університету пропозицій з розвитку та вдосконалення дослідницької і творчої діяльності молодих науковців.

3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СНТ

3.1. Структурними підрозділами СНТ є:

– студентський науковий гурток кафедри університету (СНГ,далі – Гурток).

3.2. Керівними органами СНТ є Рада СНТ(далі -Рада), до якої входять:


• голова СНТ;

  • заступник голови;
  • секретар;
  • координатори основних напрямків роботи СНТ.

3.3. Рада СНТ.

3.3.1. Рада є  керівним та виконавчим органом СНТ.  Ради СНТ визначає голова Ради  за погодженням з науковим керівником СНТ і членами Ради СНТ.

3.3.2. Рада в межах своєї компетенції функціонує як дорадний орган при ректораті Університету.

3.3.3. Членами Ради можуть бути члени СНТ, які активно займаються науковою роботою у Гуртках, мають щонайменше 1 друковану роботу та середній бал успішності за час навчання в Університеті не нижче, ніж «добре» за державною шкалою оцінювання, беруть активну участь у діяльності СНТ.

3.3.4. Рада уповноважена приймати рішення простою більшістю голосів ,  за наявності не менше 2/3 від загального кількості членів Ради. При рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.

 

3.3.5. У виключних випадках, за відсутності можливості термінового скликання Ради, рішення приймають голова Ради та науковий керівник СНТ.

3.3.6. Функції Ради:

– керівництво роботою СНТ;

– організація та проводення наукових форумів, конкурсів та інші заходи, передбачених планом роботи СНТ;

– висунення кандидатур для участі у конкурсах на здобування премій, іменних стипендій, відзнак Кабінету Міністрів, Академій наук України для молодих науковців, грантів тощо;

– співробітництво з громадськими і науковими об’єднаннями та устраноами для виконання завдань СНТ згідно цього Положення;

– висуває кандидатури з метою відрядження для участі в конференціях, конкурсах тощо;

– налагоджує співробітництво з громадськими об’єднаннями, установами, підприємствами, зарубіжними установами та організаціями для виконання завдань СНТ згідно цього Положення;

– рекомендація членів СНТ на наукову роботу після закінчення Університету;

– висвітленя роботи та популяризація СНТ БДМУ у засобах масової інформації ;

 

3.3.7. Рада має право:

– визначати відповідно до цілей та завдань цього Положення основні напрямки діяльності СНТ;

– ухвалювати резолюції, звернення та інші необхідні для діяльності СНТ документи;

– приймати обгрунтовані рішення про прийом до Ради асоційованих членів та виключення членів з Ради ;

3.3.8. Рішення, ухвалені на засіданнях Ради, оформлюються у вигляді протоколів.

3.3.9. Чергові засідання Ради відбуваються не рідше 1 разу на місяць. Позачергові засідання скликаються за вимогою наукового керівника СНТ, голови Ради або не менше, як 2/3 членів Ради.

3.3.10.  Засідання Ради є відкритими для всіх членів СНТ та представників адміністрації Університету.

3.3.11. Член Ради може бути усунений від виконання своїх обов’язків у наступних випадках:

– за власним бажанням на підставі письмової заяви;

– за рішенням Ради у разі порушення  цього Положення або неналежного виконання доручень Ради;

–  дій, що завдають шкоди СНТ та іміджу Університету;

– необгрунтованого пропуску понад трьох засідань Ради СНТ .

3.4. Голова Ради СНТ.

3.4.1. Голова Ради (далі – Голова) обирається з найбільш активних , авторитетних членів на засіданні  Ради СНТ  відкритим голосування простою більшістю голосів, за обгрунтованим поданням кандидатури науковим керівником СНТ, та затверджується проректором з наукової роботи Університету.

3.4.2. Голова Ради СНТ:

– презентує СНТ у стосунках з керівними органами Університету, державними та громадськими організаціями, науковими установами  в Україні, так і за її межами;

– має право підпису документів, які стосуються роботи СНТ;

– виносить рішення разом з науковим керівником СНТ;

– здійснює облік діяльністі СНТ та виконанням рішень Ради СНТ;

– головує на засіданнях Ради СНТ;

– звітує про роботу СНТ перед адміністрацією Університету;

– здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.

3.5. Заступник Голови виконує обов’язки голови за його відсутності відповідно повноважень Голови згідно даного Положення.

3.7. Секретар Ради СНТ:

– здійснює оформлення та упорядкування обліково-звітної документації СНТ;

– є діловодом СНТ;

– засвідчує документи СНТ;

– забезпечує доведення ухвалених Радою рішень до безпосередніх виконавців;

– контролює регламент проведення засідань Ради СНТ та інших заходів.

3.8. Координатор Ради СНТ:

– розробляє та здійснює заходи щодо удосконалення певного напряму діяльності СНТ;

– визначає поточні завдання сектору та контролює їх виконання;

– забезпечує інформаційну підтримку відповідно до напрямку діяльності;

– у межах наданих повноважень здійснює взаємодію СНТ з відповідними структурними підрозділами Університету;

– звітується перед Радою СНТ щодо виконаної роботи.

3.8. Студентський науковий гурток кафедри університету:

3.8.1. Є первинним структурним підрозділом СНТ, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу на даній кафедрі.

3.8.2. Загальне керівництво роботою Гуртка здійснює завідувач кафедри.

3.8.3. Поточну роботу Гуртка організовує та контролює куратор Гуртка з числа досвідчених науково-педагогічних співробітників кафедри.

3.8.4. Гурток кафедри проводить засідання не рідше одного разу на місяць.

3.8.5. Членом Гуртка кафедри може бути будь-який студент, який бажає поглибити  знання з дисципліни та оволодіти навичками дослідницької діяльності.

3.8.6. Основні завдання Гуртка:

– організація науково-дослідної роботи студентів;

– поглиблене вивчення студентами наукових аспектів з навчальної дисципліни або галузі наук;

– оволодіння студентами принципами наукових досліджень, методологією наукового пошуку, розвиток творчої роботи молодих науковців.

3.8.7. Член Гуртка має право:

– виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного співробітника кафедри;

– бути присутнім і доповідати  на засіданнях Гуртка ;

– представляти результати досліджень на наукових форумах в Україні та закордоном;

– брати учать у конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах на здобуття відзнак для молодих науковців;

– поєднувати роботу в декількох Гуртках кафедр Університету.

3.8.8. Організаційна робота Гуртка здійснюється старостою та секретарем, які обираються відкритим голосуванням на засіданні  і затверджуються куратором Гуртка. Умови та процедура обрання визначається кафедрою та членами Гуртка.

3.8.9. Обов’язки старости Гуртка:

– складання разом з куратором  планів і звітів про роботу Гуртка та своєчасне подання їх до Ради СНТ;

– сприяння  виконанню плану наукових досліджень членами Гуртка;

– залучення членів Гуртка до активної участі у всіх заходах, організованих Радою СНТ та Радою молодих учених БДМУ;

– представлення інтересів Гуртка у Раді СНТ;

– висвітлення роботи Гуртка на Інтернет-сайті СНТ, сайті Університету та  інших інформаційних ресурсів.

3.9.10. Обов’язки секретаря Гуртка:

– здійснює оформлення  обліково-звітної документації Гуртка;

– засвідчує протоколи засідань Гуртка;

3.9. Керівництво, координацію діяльністі СНТ та його взаємодію з адміністрацією Університету здійснює науковий керівник СНТ, який рекомендується Вченою радою Університету із числа авторитетних науково- педагогічних працівників Університету за поданням проректора з наукової роботи та затверджується наказом ректора Університету.

 

4. ЧЛЕНСТВО В СНТ

4.1. Членом СНТ може стати студент Університету з моменту вступу до моменту закінчення Університету, який визнає дане Положення, активно бере участь у науковій діяльності, має середній бал успішності не менше, ніж «добре» згідно з державною системою оцінювання за період навчання в Університеті.

4.2.Членство в СНТ припиняється у випадку:

– виходу з СНТ за власним бажанням;

– порушення цього Положення;

– закінчення навчання в Університеті;

– дій, що завдають шкоди СНТ та іміджу Університету .

4.3. Рішення про припинення членства в СНТ приймається Радою СНТ простою більшістю голосів.

4.4. Без дозволу Ради або Голови члени СНТ не уповноважені представляти СНТ на будь-якому рівні, укладати угоди від імені СНТ.

4.5. Почесне членство в СНТ існує з метою відзначення наукових досягнень членів СНТ, які вибувають з нього у зв’язку із закінченням навчання в Університеті. Почесний член має право голосу на засіданнях Ради СНТ.

                                      5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ

5.1.Члени СНТ мають право:

– брати участь у роботі  заходів, які проводить СНТ та Рада молодих учених Університету;

– обговорювати питання діяльності СНТ та вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи;

– публікувати результати власних наукових долджень у друкованих виданнях;

–  бути обраними до Ради СНТ;

– отримувати методичну та інформаційну допомогу від  Ради СНТ;

– бути рекомендованими на наукову роботу;

– на участь у конкурсах  на здобуття премій стипендій, державних нагород та інших  відзнак відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету.

– на представництво інтересів СНТ в керівних органах Університету .

5.2. Члени СНТ зобов’язані:

– дотримуватися цього Положення;

– брати участь в роботі СНТ, заходах, організовани Радою СНТ та Радаю молодих вчених Університету;

– проводити науково-дослідну роботу, брати участь у наукових форумах в Україні та закордоном ;

– презентувати результати власних наукових досліджень у друкованих виданнях;

– виконувати рішення Ради СНТ та адміністрації Університету;

 

– звітувати про виконану наукову та організаційну роботу на вимогу Ради СНТ;

– популяризувати діяльність СНТ, сприяти зростанню авторитету СНТ та Університету в Україні і закордном.

 

6. СПІВПРАЦЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. СНТ активно підтримує зв’язки з Радою молодих вчених, науковим відділом, адіністрацією та органами студентського самоврядування Університету.

6.2. СНТ може виконувати спільні проекти відповідно до напрямів діяльності, визначених цим Положенням, та співпрацювати з ними.

                                                                    7. ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ СНТ

7.1. Друкованими виданнями СНТ є: Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист», тези та збірки матеріалів науково-практичних форумів.

7.2. Рішення щодо публікацій друкованих видань приймається Радою СНТ за погодженням з науковим керівником, проректором з наукової роботи та затверджується наказом ректора Університету.

 

8. ФІНАНСОВІ КОШТИ СНТ

8.1. Фінансовою основою діяльності СНТ є кошти, визначені Вченою радою Університету.

 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

9.1. Для забезпечення діяльності СНТ Університет виділяє СНТ приміщення,  оргтехніку та витратні матеріали , створює необхідні умови для його ефективної діяльності.

9.2. Всі структурні підрозділи Університету всебічно сприяють інформаційному забезпеченню та діяльності СНТ відповідно до цього Положення.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

10.1. Діяльність СНТ може бути припинена наказом ректора Університету.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СНТ

11.1. Зміни та доповнення до Положення про СНТ вносяться наказом ректора Університету;